Energi

Lyma industri

Vi har lång erfarenhet av lösningar och leveranser till energiapplikationer


Vi fokuserar främst på följande processer:

  • Rökgaskondensering
  • Kondensatrening
  • Rökgasrening

Rökgaskondensering

Grunden för tekniken är ett fuktigt bränsle (typiskt biobränsle eller avfall) samt en mottagare av lågvärd energi (typiskt fjärrvärme). Fukten i bränslet förångas före förbränning av bränslet vilket är en energiförlust. Med olika tekniker kan dock energiutbytet från bränslet öka vilket ger en stor besparing i form av minskat bränslebehov och ger även betydande fördelar för miljön. Koldioxidutsläppen minskar med bränslebehov och rökgasen som lämnar anläggningen renas i processen.

Kondensatrening

Rökgaskondensat renas framförallt via membranteknik vilket ger bla energi- och kemikaliebesparing.

Membrantekniken omfattar allt från spädvattenproduktion från rökgaskondensat till enkla fall med krav på partikelhalt och pH.

Rökgasrening

I kombination med rökgaskondensering är rening av rökgaser ett naturligt inslag. Rökgasreningssystem har till uppgift att minska mängden miljö- och hälsofarliga utsläpp till atmosfären. Dit hör t.ex. tungmetaller, dioxiner, övergödande och försurande ämnen. Många av ämnena är giftiga och cancerogena. Det är därför viktigt att minimera utsläppen av dessa. Genom att avskilja svaveldioxid och kväveoxider från rökgasen har försurningen av skogar och sjöar kunnat minskas betydligt. Reningen sker vanligtvis med skrubber eller textila spärrfilter med kol- & kalkdosering.

Förutom energianläggningar förekommer rökgasrening även inom bla stål-, kemi- och processindustrier för rening av rökgaser, som bildas vid förbränning av bl.a. farligt avfall, kommunalt avfall, industriavfall och biobränslen.

Lyma erbjuder en komplett lösning med pumpar, ventiler, rör, tankar, skrubber och övrig utrustning.

Processen omfattar vanligtvis skrubbervätskor, quenchvätskor, kondensat och kalkslurry men även slam- och luthantering. Vätskorna är korrosiva och/eller slitande och vi levererar plastlinade axeltätade pumpar, termoplastventiler, GRP-rör och GRP-tankar samt GRP-skrubbers.

I miljön runt skrubbrar och tankar kan vi erbjuda gallerdurk och bärande konstruktion som klarar korrosionsmiljön – dessa görs i glasfiber, GRP.

För slamhantering erbjuder vi slangpumpar och kompletta doserstationer för dosering.För reglering av rökgasflöden erbjuder vi också rökgasspjäll av korrosionsbeständig GRP eller stålkvaliteter.