+46 (0) 40-43 88 00

Korrosionssäkra automatiserade ventiler

Vid hantering av flöden med korrosiva vätskor är säkerheten viktig och många gånger är även den yttre miljön korrosiv. Ventiler med automatisering måste därför också vara anpassade för att klara en korrosiv yttre miljö. Lyma förklarar!

Vid hantering av korrosiva och slitande vätskor finns det en faktor som är av allra största vikt, nämligen säkerheten. Många kemikalier kan vara brandfarliga, giftiga, frätande och får under inga omständigheter komma i kontakt med vare sig människa eller annan materia. Ofta är även den yttre miljön korrosiv. För att minska risken för läckage och olyckor, är det därför viktigt att vara extra noggrann när man väljer rätt material till de produkter som ska hantera vätskan samt även ta de yttre omständigheterna i beaktning.

Korrosionssäkra dina ventiler med rätt material

Att använda rätt material till rätt media är inte bara viktigt för säkerheten i din process, utan även för hållbarheten. Genom att välja ett slitstarkt material med hög resistens mot vätskan, höjer du livslängden på både din utrustning och din process samtidigt som risken för oväntade fel eller stopp minskar. Planerade underhållstopp i stället för oplanerade underhållsstopp förbättrar driftsekonomin. Viktigt är att tänka på är också att det finns ett bra yttre korrosionsskydd för ventiler, pneumatiska manöverdon samt tillbehör för att få en hållbar och säker lösning.

Plast är alltid att föredra

När det kommer till att hantera korrosiva vätskor och media i olika typer av pumpar, ventiler och rörsystem är plast att föredra framför metalliska lösningar. Tack vare sina goda materialegenskaper är plast överlägset de flesta typer av metaller vid korrosiva applikationer och i de flesta fall ett mer kostnadseffektivt material jämfört med metaller. Vanligaste plastmaterialen för ventiler är PP, PVDF, U-PVC eller C-PVC. Aktuell vätska, vätskans koncentration, temperatur och drifttryck måste beaktas när plastkvaliteten väljs. Ventiler manövreras vanligtvis manuellt eller med hjälp av ett pneumatiskt manöverdon.

Korrosionssäkra manöverdon ger säkrare drift

Exempel på pneumatiska manöverdon

För att få en hållbar och säker totallösning bör även det pneumatiska manöverdonet vara korrosionssäkert. Ettmanöver- eller ställdon är helt enkelt en “motor” som används för att manövrera ventilen. Manöverdon är avsedda för on/off eller reglering. Manöverdonens konstruktion delas huvudsakligen upp i två typer, 90°-don eller flervarviga. Pneumatiska manöverdon finns i två utföranden: Dubbel- eller enkelverkande manöverdon. Med ett dubbelverkande don behöver du trycka luft in i donet både för att stänga och öppna. Med ett enkelverkande don behövs luft endast åt ett håll, det andra hållet sköts med fjädrar. Pneumatiska manöverdon finns också som flervarviga och används då främst till reglerventiler.

För att styra lufttillförseln vid on/off manövrering används ofta en magnetventil. Indikering av manöverdonets läge görs med hjälp av induktiva eller mekaniska gränslägesgivare. Vanligtvis är manöverdonen av aluminium med en skyddande yttre beläggning. Det finns manöverdon av korrosionsbeständig glasfiberarmerad polyamid som är att föredra i korrosiva yttre miljöer i stället för manöverdon av aluminium. Dessutom tillbehör som ändlägesindikering och magnetventiler av plast vilket gör hela enheten korrosionsbeständig både mot mediat och den yttre miljön.

New call-to-action


Lyma kan hjälpa dig välja rätt

Vi på Lyma har i över 40 år arbetat med hantering av korrosiva vätskor. Vi har stor erfarenhet av materialval och kan hjälpa dig att kombinera rätt material till din vätska.

Kontakta oss direkt får att få personlig service eller läs mer om oss.

Se fler artiklar