+45 69 91 19 88

Energi

Vi har stor erfaring med løsninger og leverancer til energianvendelser

Vi fokuserer primært på følgende processer:

  • Røggaskondensation
  • Kondensatuddannelse
  • Rensning af røggas

Røggaskondensation

Grundlaget for teknologien er et fugtigt brændsel (typisk biobrændstof eller affald) og en modtager med lav værdi energi (typisk fjernvarme). Fugtigheden i brændstoffet fordamper før brændingen forbrændes, hvilket er et energitab. Med forskellige teknologier kan energiudbyttet fra brændstoffet dog stige, hvilket giver en stor besparelse i form af reduceret brændstofefterspørgsel og giver også betydelige fordele for miljøet. Kuldioxidemissionerne falder med brændstofbehovet, og røggassen, der forlader anlægget, renses i processen.

Kondensatuddannelse

Røggaskondensat oprenses primært via membranteknologi, som blandt andet giver energi og kemiske besparelser.

Membranteknologien dækker alt fra fortyndet vandproduktion fra røggaskondensat til enkle tilfælde med krav til partikelindhold og pH.

Rensning af røggas

I kombination med røggaskondensering er røggasrensning et naturligt element. Opgaven med røggasrensningssystemer er at reducere mængden af ​​miljø- og sundhedsfarlige emissioner til atmosfæren. Dette inkluderer f.eks. tungmetaller, dioxiner, eutrofiering og forsurende stoffer. Mange af stofferne er giftige og kræftfremkaldende. Det er derfor vigtigt at minimere deres emissioner. Ved at adskille svovldioxid og nitrogenoxider fra røggassen er forsuring af skove og søer blevet væsentligt reduceret. Rengøringen udføres normalt med skrubber eller tekstilbarriere med kulstof- og kalkdosering.

Ud over energianlæg forekommer røggasrensning også i stål-, kemi- og procesindustrien til røggasrensning, som dannes under forbrændingen af ​​f.eks. farligt affald, kommunalt affald, industriaffald og biobrændstoffer.

Lyma tilbyder en komplet løsning med pumper, ventiler, rør, tanke, skrubber og andet udstyr.

Processen inkluderer normalt skrubbervæsker, slukkende væsker, kondensat og kalkopslæmning, men også behandling af slam og lud. Væskerne er ætsende og / eller slibende, og vi leverer plastforede akseltætte pumper, termoplastiske ventiler, GRP-rør og GRP-tanke samt GRP-skrubber.

I miljøet omkring skrubber og tanke kan vi tilbyde gittergulve og bærende konstruktion, der kan modstå korrosionsmiljøet – disse er lavet af glasfiber, GRP.

Til slamhåndtering tilbyder vi slangepumper og komplette doseringsstationer til dosering.

Til regulering af røggasstrømme tilbyder vi også røggasspjæld af korrosionsbestandige GRP- eller stålkvaliteter.

Service &
service dele

Vi gør det nemmere at få service og let at få den rigtige reservedel til netop din pumpe.

Kunde service

Mød os
på dine vilkår

Lad os komme til dig, ellers kan vi mødes via en videokonference.

Book et møde

Søg
din pumpe

Indtast dit serienummer, og få den nødvendige dokumentation.