Hållbarhet, miljö & kvalitetsarbete

Ett stort socialt ansvar för hållbarhet

Vi har ett stort socialt ansvar vilket gör att hållbarhet är central hos Lyma. Hållbarhet är hos oss en ständig process som ska ha en positiv inverkan på miljön och samhället. Vi vill inte bara erbjuda våra kunder hållbara produkter, vi strävar envist mot att hjälpa våra kunder att förbättra sina egna produkter och effektivisera sina egna produktionsprocesser. Det är därför vi står vid din sida med vårt omfattande applikations kunnande.

Ecovadis

Lyma har tilldelats betyget Silver av det internationella analysföretaget Ecovadis. Ecovadis bedömer hur företag arbetar med miljö, hållbara inköp, etik, arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter.

ISO certifieringar

Lyma arbetar målmedvetet med kvalitetsstyrning och att driva vår verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Vi är tredjepartscertifierade mot kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Standarderna kräver att man definierar sina processer, ständigt mäter och förbättrar sin verksamhet mot beslutade mål samt mäter graden av kundtillfredsställelse.

Transporter

Vi arbetar kontinuerligt med optimering av transport och logistik. Vårt mål är att minska våra transportutsläpp genom att använda mer hållbara transportlösningar för våra globala godstransporter. Vi använder endast miljöcertifierade transportörer.

Förbrukning

Vi verkar aktivt för att reducera miljöpåverkan från förpackningar och förbrukningsmaterial. Genom att sortera olika material kan vi återvinna dessa och de kan i förlängningen bli nya produkter. För oss betyder hållbarhet att de produkter vi levererar ska hålla länge, långt bortom garantitiden. När produkterna efter decenniers hårt arbete slitits ut, då ska de gå att reparera. Det är bra för miljön och även för ekonomin. När våra varor ska kasseras ska detta ske i enlighet med lokala miljölagar och riktlinjer.
Vi ser kontinuerlig digitalisering som en möjlighet till ökad hållbarhet och klimatskydd. Genom kontinuerlig digitalisering har vi drastiskt kunnat minska bland annat vår pappersförbrukning.

Energi

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet för att förebygga och minimera miljöpåverkan. Till fastigheten köper vi el som är förnyelsebar och uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för el märkt med Bra Miljöval

UN Global Compact

En stor del av vårt hållbarhetsarbete är baserat på Indutrades Code of Conduct. Den omfattar affärsetik, relation till medarbetare, mänskliga rättigheter, samhälle, miljö, hälsa och säkerhet. Våra leverantörer följer vår uppförandekod och våra produkter levereras standardmässigt i utföranden som motsvarar tillämpliga delar av gällande EU-direktiv (som till exempel ”PED” och ”ATEX”).

Medarbetare

Företagskulturen har en stark inverkan på medarbetarnas hälsa och vilja att prestera. Vi använder kontinuerliga medarbetarundersökningar för att analysera och vi strävar efter att alltid förbättra företagskulturen.

Personalutveckling

Utveckling och främjande av medarbetare är av avgörande betydelse för oss. Kompetens är ett av Lymas nyckelord för att kunna rekommendera långsiktiga och säkra lösningar till våra kunder.

Hälsa och säkerhet

Vi erbjuder en komplett lösning: Pumpar, ventiler, rör, tankar och övrig utrustning. Allt med fokus på att hantera korrosiva och slitande flöden. Högsta prioritet är kontinuerlig optimering av produkt- och systemsäkerhet. För att förhindra olyckor och skador är våra produkter föremål för stränga testkrav. Våra olika godkännanden och certifieringar gör att vi kan erbjuda dig individuella lösningar och garantera högsta säkerhetsnivå.