Smutsfilter

Lyma produktutbud

Effektivt smutsfilter som renar korrosiva kemikalier

Smutsfilter används som en mekanisk rening av korrosiva kemikalier. Fångar effektivt upp de fasta partiklar som är större än filterinsatsens maskvidd när mediet strömmar igenom den cylindriska insatsen. Smutsfilterna kan även levereras med alternativa maskvidder.

Filter

Filter

Differenstrycksmätning över smutsfiltret ger indikation om filtrets status. Kraftigt förhöjt tryckfall över filtret indikerar att filterinsatsen bör rengöras.För bästa funktion och enklaste rengöring av filterinsatsen bör filtret monteras i horisontell rörledning med locket nedåt. Notera flödesriktning. Filtret kan monteras i vertikalt läge med nedgående flöde.