+46 (0) 40-43 88 00

Stål- & gruvindustri

Stålprocessen steg för steg

Efter smältningen tillsätter vi olika torra produkter. I och med värmen kan vi inte använda tillsätta vätskor på grund av ångexplosionsrisk. Vi använder här keramiska ventiler, slangar och rör som klarar slitaget.

Stålförädlingsprocessen

Transport och lagring av syror

För den inre transporten av syrorna råsyrastationen används huvudsakligen centrifugalpumpar. En magnetdriven pump kan vara att rekommendera här då handlar det främst om säkerhet då dessa är läckagefria.

Från en råsyrastation pumpas syrorna vanligen vidare till en blandningstank. Vi kan erbjuda olika slags tankar för ändamålet. Dual laminate tankar, dvs glasfibertankar som är belagda med en polymer som klarar stå emot korrosionen. Dessa benämns även som linade tankar. Vid användning av exempelvis flourväte, HF, använder man gärna inte glasfiber utan då rekommenderar vi tankar i rena polymerer, exempelvis HDPE (HögMolykylär PolyEten).

Till dessa blandningstankar kan man med fördel använda en statisk mixer.

Vi säljer plastventiler av material PP och PVDF för dessa applikationer. I kalla utomhusmiljöer rekommenderar vi flourplastlinade stålventiler. Dessa ventiler klarar temperatur mellan –60 upp till +200 grader.

I miljöer med syror luften korrosiv och behöver ventileras bort. Detta görs med fördel med hjälp av grp-rör, grpfläktar och stora spjäll i olika plastmaterial.

Betbad

Det används olika syror beroende på vad det är för något stål som ska betas. Vid betning av kolstål används svavelsyra eller saltsyra. När det kommer till rostfritt AISI 304 eller syrafast stål AISI 316L används en blandsyra av exempelvis 5% flourvätesyra, HF, och 20-25% salpetersyra, HN03. Vi kan tillverka betkar i linade glasfiber, GRP.

Betbaden värms upp med hjälp av värmeväxlare och där har vi både plast och grafitvärmeväxlarre att erbjuda. Pumparna som vi rekommenderar är axeltätade linade centrifugalpumpar. På grund av metallpartiklarna kan vi inte använda magnetdrivna pumpar.

I miljön runt betbadet kan vi erbjuda gallerdurk och bärande konstruktion som klarar korrosionsmiljön – dessa görs i glasfiber, GRP.

I kombination med betbad beror valet av ventiler på temperaturen.

Till regeneringssteget som kommer när betslammet töms använder vi främst linade centrifigulpumpar.

Syraneutraliseringavdelningen

Syraneutraliseringavdelningen som kommer efter regeneringen används kalk för att neutralisera syran tillbaka till pH 7. Om kalkmjölk används så pumpar vi det med centrifugalpump. Om vi däremot använder torr kalk kan vi använda slang för hantering av dessa i kombination med ett sändningskärl. När vi neutraliserar kalkmjölken används en dynamisk mixer i kalkblandningskärlet. När vi pumpar kalkmjölk behöver vi använda kontinuerlig spolning och då använder vi en så kallad quenchbehållare, annars sätter kalken igen pumpen. Ventilerna som används vid detta steg är vanligen slangventiler, som vid neutrala pH kan vara av naturgummi.

Filterpress

Slammet som uppkommer som efter neutraliseringen skickas in en kammarfilterpress. För att transportera detta slam kan vi inte använda en vanlig centrifugalpump utan där använder vi en filterpresspump med 14-15 bars utloppstryck.

Det interna reningsverket

Till detta steg som innefattar flockningen och slamhantering behövs både doserpumpar och exempelvis slangpumpar.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.